OGŁOSZENIE W SPRAWIE DNI WOLNYCH

Informujemy, że 14 i 15 października 2021 r. w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

  • 14 paździewnika (czwartek) jest Dniem Edukacji Narodowej. Zgodnie z rozporzÄ…dzeniem MEN, jest to dzieÅ„ wolny od zajęć dydaktycznych, czyli lekcyjnych. Tego dnia w naszej szkole sprawowane sÄ… zajÄ™cia opiekuÅ„czo - wychowawcze, w tym organizowana jest o godzinie 9:30 akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz Åšlubowanie Klasy I na uczniów szkoÅ‚y. W tym dniu, ze wzglÄ™du na akademiÄ…, bÄ™dÄ… dwa kursy autobusu szkolnego: jeden o godz. 9:00 - dowóz uczniów do szkoÅ‚y, drugi o 12.30 - odwóz uczniów do domu. Mile widziany jest dowóz i odbiór osobisty dzieci przez rodziców. Starsi uczniowie, mogÄ… za zgodÄ… rodzica, wrócić do domu rowerem lub pieszo.
  • 15 października (piÄ…tek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych z tzw. "puli dyrektora". JednoczeÅ›nie informujemy, że zgodnie z deklaracjami przekazanymi wychowawcom klas, zapewniamy w tych dniach uczniom szkoÅ‚y opiekÄ™.

OddziaÅ‚y przedszkolne pracujÄ… bez zmin. Zgodnie z ZarzÄ…dzeniem Wójta Gminy CheÅ‚m, dzieci w dniach wolnych w szkole od zajęć dydaktycznych, sÄ… dowożone do oddziaÅ‚ów przedszkolnych przez rodziców we wÅ‚asnym zakresie.

Ewa Grusza - dyrektor szkoły