PRZEDSTAWIENIE "WCZORAJ I JUTRO"

Zdjęcia

Film

Październik to ostatni miesiÄ…c dziaÅ‚aÅ„ projektu „Wczoraj i jutro Naszego wesela Pauliny HoÅ‚yszowej. Kolejnym, a zarazem najatrakcyjniejszym dla uczniów punktem projektowym byÅ‚o przedstawienie, w którym publiczność stanowiÅ‚a caÅ‚a spoÅ‚eczność szkolna oraz zaproszeni rodzice uczniów. Na potrzeby przedstawienia pt. „Wczoraj i jutro” zostaÅ‚ napisany scenariusz wykorzystujÄ…cy fragmenty „Naszego wesela” Pauliny HoÅ‚yszowej i „Bajek robotów” StanisÅ‚awa Lema. GÅ‚ównym bohaterem przedstawienia byÅ‚ robot, który przeniósÅ‚ siÄ™ do Strupina Dużego w 1969 r. w czasie trwania przedstawienia pt. „Nasze wesele”. Tam poznaje zwyczaje weselne, muzykÄ™ oraz taÅ„ce towarzyszÄ…ce uczestnikom wesela we wsi cheÅ‚mskiej na przeÅ‚omie XIX i XX w. Wszystkie stroje ludowe, w których wystÄ™powali aktorzy spektaklu, zostaÅ‚y specjalnie uszyte na tÄ™ okazjÄ™. W tworzeniu scenografii (napisu tytuÅ‚owego przedstawienia, figur geometrycznych ilustrujÄ…cych przyszÅ‚ość, portalu Å‚Ä…czÄ…cego przyszÅ‚ość i przeszÅ‚ość) pomogli uczniowie i ich rodzice. W czasie kilku tygodni prób aktorzy naszego przedstawienia zżyli siÄ™ ze sobÄ…, ale dziaÅ‚ali również twórczo – sami dobrali muzykÄ™ do przyÅ›piewek weselnych z „Naszego wesela” Pauliny HoÅ‚yszowej. W przedstawienie zaangażowaÅ‚y siÄ™ również dwa zespoÅ‚y taneczne. Uczniowie klas III pod kierunkiem wychowawczyÅ„, paÅ„: Justyny Kondej i Marty Zapory, zataÅ„czyÅ‚y kujawiaka i polkÄ™ drobnÄ…. Å»artobliwe w wymowie przestawienie, ponieważ robot nie znaÅ‚ zwyczajów ludzi, co czÄ™sto byÅ‚o przyczynÄ… zabawnych sytuacji, spotkaÅ‚o siÄ™ z żywÄ… reakcjÄ… publicznoÅ›ci. Jednym z elementów, który wzbudziÅ‚ emocje wÅ›ród najmÅ‚odszych dzieci byÅ‚ udziaÅ‚ szkolnego robota – Photona w przedstawieniu, który byÅ‚ „zwierzÄ…tkiem” robota i pokÅ‚oniÅ‚ siÄ™ ze wszystkimi aktorami przedstawienia. Aktorzy zostali docenieni przez publiczność gromkimi brawami.

Zadanie dofinansowanie ze Å›rodków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo MÅ‚oda Kultura 2019-2021”. Operatorem regionalnym województwa lubelskiego jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zadanie realizowane w ramach Projektu „Wczoraj i jutro Naszego wesela Pauliny HoÅ‚yszowej”.