WYCIECZKA DO MUZEUM NA MAJDANKU

 

Zdjęcia

5 listopada 2021 r. uczniowie kl.VIII B pod opiekÄ… nauczycielki historii Ewy Gruszy i wychowawczyni Urszuli Rudnik zwiedzili byÅ‚y hitlerowski obóz koncentracyjny na Majdanku. Wycieczka byÅ‚a zwieÅ„czeniem projektu edukacyjnego pod nazwÄ…: "Ludzie ludziom zgotowali ten los - niemieckie obozy zagÅ‚ady na terenie Polski", którego prezentacja miaÅ‚a miejsce 20.10.2021 r.

Niemiecki obóz koncentracyjny w Lublinie, tzw. Majdanek, powstaÅ‚ na mocy decyzji Heinricha Himmlera. Podczas wizyty w Lublinie w lipcu 1941 r., powierzyÅ‚ on dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim, Odilowi Globocnikowi, zadanie zbudowania obozu „dla 25-50 tysiÄ™cy więźniów, którzy byliby wykorzystywani w warsztatach oraz na budowach SS i policji”. Mieli oni stanowić darmowÄ… siÅ‚Ä™ roboczÄ… dla realizacji planów rozbudowy III Rzeszy. Niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku byÅ‚ miejscem masowej eksterminacji. PrzyczynÄ… wysokiej Å›miertelnoÅ›ci w obozie oprócz caÅ‚oksztaÅ‚tu warunków bytowych, pracy oraz chorób byÅ‚y bezpoÅ›rednie formy uÅ›miercania. W sierpniu 1942 roku zostaÅ‚a ropoczÄ™ta budowa komór gazowych, ukoÅ„czona w październiku 1942. W sumie istniaÅ‚o 5 komór dziaÅ‚ajÄ…cych na gaz wpuszczany z butli bÄ…dź przewidzianych na zastosowanie granulek cyklonu B.

PaÅ„stwowe Muzeum na Majdanku - Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny i ZagÅ‚ady (1941 - 1944) - powstaÅ‚o już w 1944 r., byÅ‚o pierwszÄ… tego typu instytucjÄ… na Å›wiecie. Muzeum jest zorganizowane na części dawnego obozu (ok. 90 ha). Nasi uczniowie zwiedzali najważniejsze jego zabytki, m.in.: częściowo zachowanÄ… część gospodarczÄ…, pole obozu więźniarskiego, budynki Å‚aźni wraz z komorami gazowymi, budynki "nowego" i "starego" krematorium oraz kompleks Pomnik Walki i MÄ™czeÅ„stwa na Majdanku autorstwa Wiktora ToÅ‚kina.