PIERWSZE MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FILMOWYM!

Zdjęcia

Film konkursowy

Uczniowie SzkoÅ‚y Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym zajÄ™li pierwsze miejsce w konkursie filmowym „Moje miejsce, Nasza historia” zorganizowanym dla uczniów szkóÅ‚ podstawowych z obszarów wiejskich województwa lubelskiego przez lubelskÄ… FundacjÄ™ „Otaczaj Blaskiem”.
Celem konkursu byÅ‚o wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i mÅ‚odzieży; wzmacnianie wiÄ™zi oraz poczucia wspólnoty obywatelskiej i narodowej; ksztaÅ‚towanie wiÄ™zi z regionem pochodzenia; propagowanie obchodów Å›wiÄ…t narodowych oraz podtrzymywanie tożsamoÅ›ci lokalnej.
Czworo uczniów z klasy VIII A: Roksana Sadowska, Wiktor Najdek, MichaÅ‚ Dejneka i Eryk Hrynkiewicz nagraÅ‚o materiaÅ‚ filmowy, w którym opowiedziaÅ‚o historiÄ™ dwojga lokalnych bohaterów zwiÄ…zanych ze Strupinem Dużym:. Uczniowie ukazali na tle wydarzeÅ„ zwiÄ…zanych z odzyskaniem przez PolskÄ™ niepodlegÅ‚oÅ›ci losy ppor. Wiktora Karamacia cichociemnego i Pauliny HoÅ‚yszowej, poetki ludowej. W nagrodÄ™ uczniowie wezmÄ… udziaÅ‚ w warsztatach filmowych z profesjonalnym filmowcem, a także zdobyli nagrodÄ™ rzeczowÄ… w kwocie 1000 zÅ‚ na rzecz szkoÅ‚y. Nad realizacjÄ… zadania konkursowego przez uczniów czuwaÅ‚y: p. StanisÅ‚awa Nafalska (opracowanie scenariusza, opieka merytoryczna, kostiumy, scenografia) i p. Jowita Mróz (nagranie i montaż filmu).
Trzeciego grudnia swojÄ… obecnoÅ›ciÄ… zaszczyciÅ‚ nas prezes zarzÄ…du Fundacji „Otaczaj blaskiem” p. PaweÅ‚ Falicki, który opowiedziaÅ‚ o celach jakie przyÅ›wiecajÄ… prowadzonej przez niego fundacji. W obecnoÅ›ci dyrektora szkoÅ‚y p. Ewy Gruszy oraz kolegów i koleżanek z klas VIII, laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe.