REGULAMIN KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO „WOLNI OD NAŁOGÓW- DZIĘKUJĘ, NIE PALĘ!”

1.  Cele konkursu:

  • Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych w obszarze walki z  paleniem tytoniu,
  • Kształtowanie umiejętności propagowania zachowań asertywnych, promowania mody na niepalenie,
  • Kształtowanie potrzeb i umiejętności wpływania na zachowania prozdrowotne innych osób.

2.  Organizator konkursu:

·        Pedagog szkolny Joanna Mazurek

3.  Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III, oraz IV- VIII

4.  Zasady przeprowadzenia konkursu:

·        Zadania dla uczestników:

Uczniowie klasy I- wykonanie pracy plastycznej ukazującej szkodliwość palenia tytoniu oraz negatywny wpływ biernego palenia na organizm człowieka. Praca powinna być wykonana samodzielnie, techniką dowolną. Format pracy -A4.

Uczniowie klasy II i III - przygotowanie rymowanki składającej się z dwóch zwrotek. Powinna przekonywać
do niepalenia, ukazywać pozytywne aspekty życia bez dymu tytoniowego. Praca powinna być wykonana samodzielnie.

Uczniowie klasy IV i VIII - przygotowanie rymowanki składającej się z pięciu zwrotek. Powinna przekonywać
do niepalenia, ukazywać pozytywne aspekty życia bez dymu tytoniowego. Praca powinna być wykonana samodzielnie.

W rymowance znaleźć się powinny:

- informacje na temat szkodliwości palenia w kontekście zagrożeń, jakie wiążą się z paleniem tytoniu,

- informacje o pozytywnych aspektach niepalenia,

- informacje o tzw. biernemu paleniu i jego szkodliwości,

·        Sposób opisania prac konkursowych.

Każda praca plastyczna powinna być czytelnie podpisana: imię i nazwisko, klasa. Format pracy - A 4.

Każda rymowanka powinna być czytelnie podpisana: 

·        Sposób dostarczania prac konkursowych.

Prace konkursowe należy składać do organizatora konkursu - pedagoga- Joanny Mazurek

Terminy:
Termin składania prac -06.12.2019 r.

Termin ogłoszenia wyników -10.12.2019r,

·        Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Joanna Mazurek

2) Członek Komisji – Elżbieta Mulak

3) Członek Komisji – Jolanta Paszkiewicz

5. Zasady oceny:

Ocenie podlegać będzie:

●   Zgodność z regulaminem.

●   Pomysłowość.

●   Trafność argumentów.

6. Zasady nagradzania:

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrodę rzeczową.

Wszyscy uczestnicy konkursu wezmą udział w słodkim poczęstunku.

Wyróżnione prace zostaną opublikowana na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym.

Uwaga!
Prace nie będą zwracane. Pozostaną do dyspozycji i mogą zostać wykorzystane w działalności profilaktycznej szkoły.

SERDECZNIE ZAPRASZAM

pedagog: Joanna Mazurek