INNOWACJA PEDAGOGICZNA "CZYTANIE ŁĄCZY"

Zdjęcia

            W oparciu o lekturÄ™ książki G. Kasdepke pt. „Tylko bez caÅ‚owania, czyli jak radzić sobie z niektórymi emocjami”, uczniowie najmÅ‚odszych klas poznali nastÄ™pujÄ…ce emocje: tÄ™sknotÄ™, wstyd, zazdrość, gniew, wstrÄ™t, nudÄ™, poczucie krzywdy, radość. W ramach realizacji innowacji odbyÅ‚ siÄ™ cykl dziewiÄ™ciu zajęć, na których dzieci  odnosiÅ‚y siÄ™ do wÅ‚asnych emocji, a także wskazywaÅ‚y sposoby ich przeżywania. Uczestnicy spotkaÅ„ wykonywali wszystkie prace wspólnie, co pozytywnie wpÅ‚ywaÅ‚o na ich integracjÄ™ i lepsze poznanie. Wspólna praca budowaÅ‚a wÅ‚asnÄ… wartość, jak również uczyÅ‚a zasad moralnych i ich przestrzegania. Poprzez czytanie rozwijano umiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowe i ksztaÅ‚towano nawyk siÄ™gania po książkÄ™, która stanowi ciekawy, alternatywny sposób spÄ™dzania czasu wolnego.

            Autorkami i realizatorkami innowacji byÅ‚y: bibliotekarz szkolny Jowita Mróz oraz pedagog szkolny Joanna Mazurek.