PORADNIK DLA DYREKTORÓW – KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

Drodzy Dyrektorzy!

Postawa dyrektora szkoły odgrywa kluczową rolę w organizacji wszystkich działań szkoły. To od dyrektora szkoły/przedszkola/placówki oświatowej nauczyciele, uczniowie i rodzice oczekują, poza zorganizowaniem pracy szkoły, także wsparcia, pomocy i rady.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obliguje dyrektora szkoły do realizacji określonych zadań związanych z zorganizowaniem kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Na dyrektorze szkoły oraz organie prowadzącym szkołę, którego rolą jest wspomaganie jednostek systemu oświaty w organizacji kształcenia na odległość, spoczywa obowiązek zapewnienia warunków do stabilnej i bezpiecznej działalności szkoły.

Dyrektorze, mając na uwadze obecną sytuację i zmieniające się okoliczności zewnętrzne:

1. Ustal kluczowe kwestie dotyczące organizacji pracy szkoły, tj.:

a. zapoznawaj się z informacjami publikowanymi na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji, przydatnymi do planowania i realizacji nauki zdalnej, w szczególności:

b. https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

c. https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

d. https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/nauczycielu-poprowadz-lekcje-online

e. ustal, we współpracy z nauczycielami, które z dostępnych rozwiązań, w tym technologicznych, będą dla szkoły najkorzystniejsze, i które docelowo wykorzystają wszyscy nauczyciele,

f. zachęcaj nauczycieli do działania, nie dyskwalifikuj żadnej z form pracy z uczniami na odległość, jeżeli pozwalają na realizację podstawy programowej; bądź otwarty na inne nieschematyczne propozycje,

g. uwzględniając kwestie określone w rozporządzeniach Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., ustal sposób i tryb realizacji procesu kształcenia,

h. motywuj nauczycieli do wzajemnej pomocy w pracy zdanej oraz w nauce nowych narzędzi do nauczania zdalnego,

i. jeżeli jest taka potrzeba, zapewnij nauczycielom pomoc w sprawach technicznych i organizacyjnych,

j. utrzymuj kontakt z nauczycielami – telefonicznie, e-mailowo, za pomocą komunikatorów.

2. Poinformuj rodziców i uczniów o ustalonych przez szkołę zasadach i formach kształcenia na odległość, o sposobach i narzędziach, które będziecie wykorzystywać. Utrzymuj kontakt z rodzicami, informuj na bieżąco o wszystkich istotnych kwestiach.

3. Zachęcaj uczniów, szczególnie starszych, do podjęcia odpowiedzialności za swoją naukę. Prośbę tę warto skierować zwłaszcza do uczniów pełnoletnich, którzy przygotowują się do egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego.

4. Koordynuj i zarządzaj prowadzeniem procesu kształcenia na odległość przez zespół nauczycieli, tj.:

a. ustal, w jakich godzinach będą pracować zdalnie i komunikować się z uczniami,

b. opracuj, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas uwzględniając m.in. specyfikę zajęć, równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w zależności od ich wieku i etapu edukacyjnego, prowadzenie kształcenia na przemian z użyciem monitorów ekranowych i bez nich,

c. staraj się wypracować wspólnie z nauczycielami indywidualny pomysł na organizację nauki dla uczniów w różnych klasach,

d. pamiętaj, że praca i nauka w domu kierują się swoimi prawami i należy to uwzględnić, planując i organizując pracę szkoły/nauczycieli.

5.Wspólnie z nauczycielami oceńcie stan realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych zajęć/przedmiotów oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach i rozplanujcie realizację pozostałych treści do zakończenia roku szkolnego (do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych). Ustalcie, czy oraz w jakim zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania (programów wychowania przedszkolnego). Udokumentujcie wnioski z waszej pracy.

6. Zachęcaj i motywuj nauczycieli, aby dostosowali materiały i metody pracy do zróżnicowanych potrzeb uczniów.

7. Zweryfikuj, w porozumieniu nauczycielami, zapisy statutu szkoły w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego (jeżeli jest taka potrzeba). Decydując o sposobie oceniania pracy zdalnej uczniów, warto nagradzać ich postawy – pilność i terminowość, jakość prac domowych, zaangażowanie i samodzielność, zdalną pomoc kolegom w nauce.

8. Zwróć uwagę, aby nauczyciele na bieżąco prowadzili dokumentację działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów.

9. Poinformuj, że w dziennikach lekcyjnych nauczyciele nie wpisują obecności uczniów na zajęciach prowadzonych zdalnie. 

10. Zadbaj w szczególności o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego lub egzaminu zawodowego. Wspólnie z nauczycielami zaproponujcie uczniom korzystanie z materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych (szczegóły w dalszej części).

11. Poinformuj nauczycieli, rodziców, jak i samych uczniów o konieczności zachowania bezpieczeństwa w sieci (przydatne informacje w dalszej części).

12. Organizując pracę, uwzględnij zasady bezpiecznego i ergonomicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia. Ważna jest także gwarancja ochrony danych wrażliwych i wizerunku użytkowników.