ZAPOTRZEBOWANIA PRACOWNIKÓW NA RYNKU PRACY

 

 

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 

1 lutego 2021 roku Minister Edukacji i Nauki ogłosił w formie obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Podobne prognozy były opublikowane także w dwóch poprzednich latach.

Dokument obejmuje trzy części. 

Pierwsza określa cele i zakres oddziaływania prognozy. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Dowiadujemy się tu, m.in., że wojewódzkie rady rynku pracy wydają opinię o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu się z prognozą.

W drugiej MEiN przedstawia prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym rynku pracy. Stanowi uporządkowany alfabetycznie wykaz 28 zawodów szkolnictwa branżowego, dla których ze względu na znaczenie dla rozwoju państwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Warto wiedzieć, że są to zawody, których znaczenie dla rozwoju państwa uzasadnia zwiększenie kwot podziału części oświatowej subwencji ogólnej między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na rok 2022 oraz zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

W części trzeciej dokument precyzuje prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim rynku pracy. Stanowi uporządkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa branżowego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. Np.:  w województwie dolnośląskim prognoza zawiera wykaz 86 istotnych zawodów oraz 72 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w województwie lubelskim 77 istotnych i 66 umiarkowanych; w województwie mazowieckim 85 istotnych i 74 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w podlaskim odpowiednio 75 i 53; w województwie śląskim 90 i 73, a w województwie wielkopolskim 94 i 64.

Prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy to ważny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, uczniów, wychowawców, jak i dla dyrektorów i organów prowadzących szkoły/placówki. Warto zapoznać się z nim - w całości:

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (monitorpolski.gov.pl)