Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa bran?owego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

 

1 lutego 2021 roku Minister Edukacji i Nauki og?osi? w formie obwieszczenia w Dzienniku Urz?dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” prognoz? zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa bran?owego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Podobne prognozy by?y opublikowane tak?e w dwóch poprzednich latach.

Dokument obejmuje trzy cz??ci. 

Pierwsza okre?la cele i zakres oddzia?ywania prognozy. Celem prognozy jest dostarczenie przes?anek do kszta?towania oferty szkolnictwa bran?owego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy. Dowiadujemy si? tu, m.in., ?e wojewódzkie rady rynku pracy wydaj? opini? o zasadno?ci kszta?cenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku, po zapoznaniu si? z prognoz?.

W drugiej MEiN przedstawia prognoz? zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa bran?owego na krajowym rynku pracy. Stanowi uporz?dkowany alfabetycznie wykaz 28 zawodów szkolnictwa bran?owego, dla których ze wzgl?du na znaczenie dla rozwoju pa?stwa jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Warto wiedzie?, ?e s? to zawody, których znaczenie dla rozwoju pa?stwa uzasadnia zwi?kszenie kwot podzia?u cz??ci o?wiatowej subwencji ogólnej mi?dzy poszczególne jednostki samorz?du terytorialnego na rok 2022 oraz zwi?kszenie wysoko?ci kwoty dofinansowania kosztów kszta?cenia m?odocianego pracownika

W cz??ci trzeciej dokument precyzuje prognoz? zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa bran?owego na wojewódzkim rynku pracy. Stanowi uporz?dkowane alfabetycznie wykazy zawodów szkolnictwa bran?owego, dla których jest prognozowane istotne i umiarkowane zapotrzebowanie na pracowników na poszczególnych wojewódzkich rynkach pracy. Np.:  w województwie dolno?l?skim prognoza zawiera wykaz 86 istotnych zawodów oraz 72 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w województwie lubelskim 77 istotnych i 66 umiarkowanych; w województwie mazowieckim 85 istotnych i 74 o umiarkowanym zapotrzebowaniu; w podlaskim odpowiednio 75 i 53; w województwie ?l?skim 90 i 73, a w województwie wielkopolskim 94 i 64.

Prognoz? zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa bran?owego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy to wa?ny dokument zarówno dla doradców zawodowych, rodziców, uczniów, wychowawców, jak i dla dyrektorów i organów prowadz?cych szko?y/placówki. Warto zapozna? si? z nim - w ca?o?ci:

 

OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa bran?owego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy (monitorpolski.gov.pl)