ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu    

Korzystanie z komputera i Internetu wspaniale wspomaga Wasz? nauk? i mo?e by? ?wietn? form? rozrywki, pod warunkiem jednak, ?e b?dziecie korzysta? z sieci rozwa?nie i z zachowaniem wszelkich zasad bezpiecze?stwa.

Na stronie Dziecko w sieci opublikowane zosta?y zasady bezpiecznego poruszania si? w sieci. Przeczytaj je i zawsze ich przestrzegaj!

 

Pami?taj!

1. Nigdy nie podawaj w Internecie swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Pos?uguj si? nickiem, czyli pseudonimem, internetow? ksywk?.

2. Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu i innych tego typu informacji. Nie mo?esz mie? pewno?ci, z kim naprawd? rozmawiasz!

3. Nigdy nie wysy?aj nieznajomym swoich zdj??. Nie wiesz, do kogo naprawd? trafi?.

4. Je?eli wiadomo??, któr? otrzyma?e? jest wulgarna lub niepokoj?ca, nie odpowiadaj na ni?. Poka? j? swoim rodzicom lub innej zaufanej osobie doros?ej.

5. Pami?taj, ?e nigdy nie mo?esz mie? pewno?ci, z kim rozmawiasz w Internecie. Kto?, kto podaje si? za twojego rówie?nika w rzeczywisto?ci mo?e by? du?o starszy i mie? wobec ciebie z?e zamiary.

6. Kiedy co? lub kto? w Internecie ci? przestraszy, koniecznie powiedz o tym rodzicom lub innej zaufanej osobie doros?ej.

7. Internet to skarbnica wiedzy, ale pami?taj, ?e nie wszystkie informacje, które w nim znajdziesz musz? by? prawdziwe! Staraj si? zawsze sprawdzi? wiarygodno?? informacji.

8. Szanuj innych u?ytkowników Internetu. Traktuj ich tak, jak chcesz, ?eby oni traktowali Ciebie.

9. Szanuj prawo w?asno?ci w Sieci. Je?eli pos?ugujesz si? materia?ami znalezionymi w Internecie, zawsze podawaj ?ród?o ich pochodzenia.

10. Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mog? by? niebezpieczne! Je?eli

planujesz spotkanie z internetowym znajomym pami?taj, aby zawsze skonsultowa? to z rodzicami !!!

11. Uwa?aj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych za??czników i nie korzystaj z linków przes?anych przez obc? osob?! Mog? na przyk?ad zawiera? wirusy. Najlepiej od razu kasuj maile od nieznajomych.

12. Pami?taj, ?e has?a s? tajne i nie powinno si?  ich podawa? nikomu. Dbaj o swoje has?o, jak o najwi?ksz? tajemnic?. Je?eli musisz w Internecie wybra? jakie? has?o, pami?taj, ?eby nie by?o ono ?atwe do odgadni?cia i strze? go jak oka w g?owie.

13. Nie sp?dzaj ca?ego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jaki? limit czasu, który po?wi?casz komputerowi i staraj si? go nie przekracza?.

14. Je?eli prowadzisz w Internecie stron? lub bloga, pami?taj, ?e maj? do niej dost?p równie? osoby o z?ych zamiarach. Nigdy nie podawaj na swojej stronie adresu domowego, numeru telefonu, informacji o rodzicach, itp. Bez zgody rodziców nie publikuj te? na niej zdj?? swoich, rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to zgody.

15. Rozmawiaj z rodzicami o Internecie. Informuj ich o wszystkich stronach, które Ci? niepokoj?. Pokazuj im równie? strony, które Ci? interesuj? i które cz?sto odwiedzasz.

16. Je?eli twoi rodzice nie potrafi? korzysta? z Internetu, zosta? ich nauczycielem. Poka? im, jak proste jest serfowanie po Sieci. Zapro? ich na Twoje ulubione strony, poka? im jak szuka? w Internecie informacji.

17. Je?eli chcesz co? kupi? w Internecie, zawsze skonsultuj to z rodzicami. Nigdy nie podawaj numeru karty kredytowej i nie wype?niaj internetowych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców.

18. W Sieci kr??y coraz wi?cej wirusów, które mog? uszkodzi? komputer. Dlatego koniecznie zainstaluj oprogramowanie antywirusowe. Porozmawiaj o tym z rodzicami i wspólnie wybierzcie, a nast?pnie zainstalujcie odpowiedni program.