Drogi Uczniu!

Szko?a, do której ucz?szczasz, dostosowuj?c si? do sytuacji zwi?zanej z og?oszonym stanem epidemii, wprowadza nauczanie na odleg?o??, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zaj??.

Dyrektor szko?y organizuje ca?y proces nauczania na odleg?o??, a nauczyciele przygotowuj? dla Ciebie materia?y i aktywno?ci.

To jest czas, gdy umiej?tno?ci, które naby?e? samodzielnie, korzystaj?c np. z serwisów spo?eczno?ciowych na smartfonie, tablecie, komputerze lub w szkole podczas lekcji informatyki, mog? wprowadzi? Ci? na wy?szy poziom wykorzystania nowoczesnych technologii.

Je?li masz jakiekolwiek trudno?ci, np. z dost?pem do sygna?u internetu, skontaktuj si? ze szko?? (np. telefonicznie) – poinformuj j? o swoich problemach.

Pami?taj, ?e jeste? cz?onkiem spo?eczno?ci klasowej i to, ?e musisz przebywa? w domu nie oznacza, ?e jeste? poza swoj? klas? szkoln?.

Przeczytaj nasze porady. Pomog? Ci one efektywnie uczy? si? i rozwija? swoje zainteresowania:

1. Samodzielnie lub z pomoc? rodziców zorganizuj swoje miejsce i ustal czas pracy:

a. zapoznaj si? z informacjami przes?anymi przez dyrektora szko?y/wychowawc?/nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów i narz?dzi, które b?d? wykorzystywane do prowadzenia nauczania,

b. je?li masz rodze?stwo w wieku szkolnym, a w domu nie ma odpowiedniego sprz?tu dla ka?dego z Was, Twoi rodzice powinni skontaktowa? si? z szko?? (Waszymi wychowawcami) oraz ustali? z nimi plan i sposób Waszej pracy,

c. zapoznaj si? z instrukcjami przekazanymi przez wychowawc?/nauczycieli, jak pobra? materia?y do nauki, pami?taj, ?e w razie potrzeby mo?esz napisa? sam lub z pomoc? rodziców maila do nauczyciela z pro?b? o przed?u?enie terminu wykonania danego zadania/aktywno?ci,

e. przyda Ci si? komputer, tablet lub smartfon z kamer? internetow?, s?uchawkami i mikrofonem – sprawd? dzia?anie tych urz?dze? na przyk?adowym po??czeniu ze swoimi rówie?nikami lub innymi osobami; przygotuj równie? swoje zeszyty i podr?czniki, gdyby potrzebna by?a dodatkowa notatka poza materia?ami elektronicznymi,

f. je?li zaj?cia s? prowadzone on-line, czyli w czasie rzeczywistym, pami?taj, aby kilka minut wcze?niej zalogowa? si? w odpowiednim miejscu.

2. Uczestnicz aktywnie w zdalnym nauczaniu. Pocz?tkowo taka forma nauki mo?e budzi? Twoj? obaw?, szybko jednak przekonasz si?, ?e jest ona bardzo przyst?pna i atrakcyjna:

a. zapoznaj si? ze wszystkimi materia?ami przygotowanymi i przekazanymi Ci przez nauczyciela, a tak?e z terminami wykonania zada? oraz sposobami przekazania rozwi?za?,

b. sprawd?, w jaki sposób mo?esz zadawa? nauczycielowi pytania lub uczestniczy? w dyskusji,

c. uwa?nie czytaj polecenia – je?li masz w?tpliwo?ci, wykorzystaj dost?pne formy komunikacji, by wyja?ni? je z nauczycielem,

d. odwa?nie udzielaj odpowiedzi i zadawaj pytania przez sie?, pami?taj o zachowaniu odpowiedniej formy grzeczno?ciowej przy ich formu?owaniu,

3. W miar? mo?liwo?ci systematycznie odrabiaj zadania domowe i wykonuj wymagane przez nauczyciela aktywno?ci:

a. sprawd? termin wyznaczony przez nauczyciela na wykonanie zadania,

b. je?li Twoje rozwi?zanie wymaga przygotowania pliku, zapisz go w wymaganym formacie, sprawd? obj?to?? pliku – je?li jest on zbyt du?y zastosuj metody kompresji poznane na lekcjach informatyki lub popro? o pomoc rodzica, nauczyciela, prze?lij rozwi?zanie w wyznaczonym terminie i upewnij si?, czy plik dotar? do nauczyciela, wykonaj inne wymagane przez nauczyciela aktywno?ci, przestrzegaj?c ustalonych terminów, a w przypadku niemo?no?ci wykonania zadania popro? go o pomoc w rozwi?zaniu napotkanego problemu.

4. Staraj si? rozszerza? swoje wiadomo?ci, wyszukuj?c dodatkowe informacje w internecie na zadany temat. Pami?taj, aby nie kopiowa? gotowych rozwi?za? i tekstów. Przekazuj nauczycielowi tylko Twoje autorskie rozwi?zania i materia?y.

5. W zorganizowany sposób przechowuj pliki z rozwi?zaniami zada? z poszczególnych przedmiotów. W przypadku trudno?ci popro? o pomoc nauczyciela, rodziców lub kolegów.

6. Przestrzegaj zasad bezpiecze?stwa w intrenecie i higieny pracy z komputerem/innymi urz?dzeniami. Informuj rodziców (opiekunów) o wszystkich sytuacjach, które wzbudzi?y Twój niepokój.

7. Pomagaj swoim kolegom i nauczycielom, je?li maj? trudno?ci techniczne.

8. Je?eli zdajesz w tym roku egzamin ósmoklasisty, egzamin maturalny lub egzamin zawodowy, skorzystaj z materia?ów publikowanych przez Centraln? Komisj? Egzaminacyjn?, w tym z próbnych testów. Pomog? Ci one lepiej przygotowa? si? do egzaminu.