PRACA Z KOMPUTEREM I W INTERNECIE

Upowszechnianie w?ród dzieci i m?odzie?y wiedzy o bezpiecze?stwie oraz kszta?towanie w?a?ciwych postaw wobec zagro?e?, w tym zwi?zanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, jest jednym z podstawowych zada? systemu o?wiaty.

Szko?y i placówki, zapewniaj?c uczniom dost?p do internetu, s? zobowi?zane podejmowa? dzia?ania zabezpieczaj?ce uczniów przed dost?pem do tre?ci, które mog? stanowi? zagro?enie dla ich prawid?owego rozwoju.

W przypadku konieczno?ci pracy zdalnej, zapewnienie bezpiecze?stwa uczniów pozostaj?cych w domu spoczywa na ich rodzicach. S? oni tak?e odpowiedzialni za potencjalne szkody, jakie mog? spowodowa? ich dzieci za po?rednictwem internetu innym osobom.

Poni?ej znajd? Pa?stwo wybrane, mo?liwe zagro?enia, na które nale?y zwróci? uwag?.

TRE?CI ZAGRA?AJ?CE ROZWOJOWI PSYCHICZNEMU I MORALNEMU UCZNIÓW.

Podczas przegl?dania tre?ci potrzebnych do nauki w wynikach wyszukiwania mo?e pojawi? si? strona, która nie jest przeznaczona dla dzieci. Równie? niektóre aplikacje sugerowane u?ytkownikowi strony s? nieodpowiednie dla dziecka.

Warto ustawi? w u?ywanych systemach operacyjnych opcje kontroli rodzicielskiej. W miar? mo?liwo?ci rodzice powinni jednak towarzyszy? dziecku podczas nauki. Jest to szczególnie wa?ne w przypadku m?odszych uczniów.

NIEZWERYFIKOWANE INFORMACJE. CO JEST PRAWD?, A CO FA?SZEM?

Podczas nauki on-line dziecko mo?e natrafi? w internecie na informacje, które wzbudz? w nim niepokój. Wa?ne jest, aby omówi? tak? sytuacj? i wyja?ni? dziecku, ?e wiele tre?ci zamieszczanych w sieci nie s?u?y informowaniu, a cz?sto tylko przykuwaniu uwagi czy zwi?kszaniu cz?stotliwo?ci odwiedzin danej strony.

REKLAMY

W sieci pojawia si? mnóstwo reklam, które s? cz?sto profilowane dla konkretnego u?ytkownika. Rodzice powinni pami?ta? o wynikaj?cych z tego zagro?eniach.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

Szko?y pracuj?ce na platformie epodreczniki.pl mog? by? pewne, ?e dane osobowe uczniów s? bezpieczne. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele powinni mie? ?wiadomo??, ?e nieodpowiedzialne logowanie si? do stron komercyjnych, bez przeczytania regulaminu portali, automatyczne wyra?anie zgód na dost?p do zdj??, filmów, kontaktów, które s? w telefonie, mo?e okaza? si? niebezpieczne.

Wa?ne jest równie?, aby podczas zdalnej nauki nie narazi? si? na nieumy?lne z?amanie prawa, gdy nie?wiadomie udost?pnimy dane osobowe lub wizerunek kolegów i kole?anek ucznia.

UZALE?NIENIE OD INTERNETU

Dziecko, korzystaj?c z internetu do nauki i zabawy, nie powinno przekracza? czasu zalecanego na prac? przy komputerze dla danej grupy wiekowej. Mo?e to skutkowa? zarówno problemami z koncentracj? i nauk?, ale równie? ze zdrowiem fizycznym.

BEZPIECZE?STWO SPRZ?TÓW I DOST?PU DO SIECI

Sprawdzajmy aktualno?? zabezpiecze? na komputerach i smartfonach dziecka. Istniej? darmowe programy kontroli rodzicielskiej. Ka?dy system operacyjny daje równie? mo?liwo?? ustawienia pewnych ogranicze?.

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY

Dzieci i m?odzie?, które korzystaj? z internetu, szczególnie z portali spo?eczno?ciowych, s? nara?one na kontakt z osobami maj?cymi z?e intencje, zamierzaj?cymi pope?ni? przest?pstwo. Dlatego te? rodzice i nauczyciele powinni szczególnie interesowa? si?, z kim dziecko utrzymuje kontakt oraz informowa? o wszelkich próbach kontaktu ze strony obcych osób.

CYBERPRZEMOC 

O wszelkich formach cyberprzemocy (s?ownej, n?kania, podszywania si? pod inne osoby) nale?y informowa? odpowiednie organy, zarówno w sytuacji, kiedy ofiar? jest nasze dziecko, jak i wówczas, kiedy jest ono ?wiadkiem takich dzia?a?.

GRY KOMPUTEROWE I WIDEO

Dzieci s? równie? nara?one na nieodpowiednie tre?ci zawarte w grach. Aby tego unikn??, warto sprawdza? kategori? wiekow? danej gry oraz to, czy nie zawiera np. scen przemocy, hazardu, pornografii. Europejski system klasyfikacji gier PEGI nadaje oznaczenia wieku i tre?ci zawartych w grze. S? one obecne praktycznie na ka?dej grze dost?pnej on-line b?d? w sklepie.

Zach?camy równie? do zapoznania si? z materia?ami zamieszczanymi na stronie https://ose.gov.pl/pakiety-edukacyjne