Z HISTORII...

Najstarsza kronika szkoÅ‚y z roku 1959 podaje, że: w Strupinie Dużym znajdowaÅ‚ siÄ™ drewniany budynek starej szkoÅ‚y zbudowany za czasów rosyjskich. (Fot. 1) ZnajdowaÅ‚ siÄ™ on w tym czasie w stanie rozsypki. SzkoÅ‚a w czasie zaborów byÅ‚a pod opiekÄ… wÅ‚adz cerkwi prawosÅ‚awnej w CheÅ‚mie i sÅ‚użyÅ‚a celom rusyfikacyjnym CheÅ‚mszczyzny.

   Fot. 1

W 1959 roku rozpoczÄ™to budowÄ™ nowej szkoÅ‚y – Pomnika TysiÄ…clecia PaÅ„stwa Polskiego. W tym czasie kierownikiem szkoÅ‚y byÅ‚ Józef SokoÅ‚owski, a nauczycielami: BogumiÅ‚a Strelczuk i Leon Trus. Wtedy szkoÅ‚a byÅ‚a siedmioklasowa, mieÅ›ciÅ‚a siÄ™ w chatach wiejskich, nienadajÄ…cych siÄ™ na pomieszczenia dla szkoÅ‚y. UczyÅ‚o w niej tylko trzech nauczycieli.

Tutejszy obwód szkolny obejmuje (obejmowaÅ‚) wsie Strupin Duży, Strupin Łanowy i Strupin MaÅ‚y, należacy do tutejszej szkoÅ‚y zbiorczej, skÄ…d przychodzÄ… dzieci do klasy do klasy V, VI i VII. PrzeciÄ™tna ilość dzieci z tych miejscowoÅ›ci wynosi okoÅ‚o 100. Z tych wzglÄ™dów nie byÅ‚o warunków, ażeby taka ilość dzieci mogÅ‚a pomieÅ›cić siÄ™ w ciasnych izbach wiejskich” ByÅ‚a to gÅ‚ówna przyczyna budowy nowej szkoÅ‚y. W jej budowÄ™ wÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ spoÅ‚eczność Strupina Dużego.

Dnia 6 września 1959 r. nastąpiło uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły. Akt erekcyjny podpisany przez zebranych i zalakowany w butelce, wmurowany został we frontowym lewym węgle budynku mieszkalnego dla nauczycieli.

Tak wyglÄ…daÅ‚ budynek szkolny w czasie budowy zimÄ… 1960 r., w czasie której nie przerwano prace. (Fot. 2-3) GrzejÄ…c piasek i wodÄ™ prowadzono prace budowlane.

    

  Fot. 2                         

  

Fot. 3

Plan budowy szkoÅ‚y zatwierdzony przewidywaÅ‚ budynek szkolny i mieszkalny parterowy. Jednak przez usilne starania kierownika szkoÅ‚y i poparciu kierownika budowy oraz czÅ‚onków Komitetu Budowy uzupeÅ‚niono kosztorys i plan na piÄ™tro domu nauczycielskiego. (…) Tak doprowadzono budowÄ™ szkoÅ‚y do koÅ„ca w grudniu 1960 roku.

Uroczyste otwarcie szkoły odbyło się 8 stycznia 1961 r. (Fot. 4-5)

   Fot. 4

   Fot. 5

Od chwili oddania nowej szkoÅ‚y do użytku, ożywiÅ‚a siÄ™ praca kulturalna i oÅ›wiatowa we wsi. (Fot. 6) Wszystkie zebrania wiejskie oraz spotkania organizacji spoÅ‚ecznych i politycznych odbywaÅ‚y siÄ™ w budynku szkolnym. Raz w tygodniu do szkoÅ‚y przyjeżdżaÅ‚o kino. Oprócz tego prowadzony byÅ‚ uniwersytet powszechny, który cieszyÅ‚ siÄ™ dużą frekwencjÄ…. ZajÄ™cia prowadzone byÅ‚y przez fachowców z różnych dziedzin wiedzy, a gÅ‚ównie z rolnictwa.

    Fot. 6

W tym czasie dziaÅ‚a aktywnie bibliotekarz Jan Biernacki. (Fot. 7-8) „SwojÄ… wytężonÄ… pracÄ… doprowadziÅ‚ BibliotekÄ™ GromadzkÄ… na wÅ‚aÅ›ciwy poziom. WystosowaÅ‚ ogólnopolski apel z proÅ›bÄ… o przekazywanie książek na rzecz biblioteki w Strupinie Dużym. SpotkaÅ‚ siÄ™ on z życzliwÄ… reakcjÄ… ofiarodawców. DziÄ™ki temu znacznie powiÄ™kszyÅ‚y siÄ™ zbiory biblioteki.

   Fot. 7

   Fot. 8

Z inicjatywy Jana Biernackiego nadano szkole imię Władysława Broniewskiego. (Fot. 9)

Fot. 9

Z życiem szkoÅ‚y zwiÄ…zana jest postać poetki Pauliny HoÅ‚yszowej. (Fot. 10) Urodzona 4 lipca 1892 r. w Strupinie Dużym, zmarÅ‚a 7 pa?dziernika 1975 r. caÅ‚ żcie spÄ™dziÅ‚a w rodzinnej wsi, pracujÄ…c na roli. ByÅ‚a samoukiem, czytać nauczyÅ‚a siÄ™ na książeczce do nabożeÅ„stwa, otrzymanej od ojca Józefa Hurko, a pisać, od sÄ…siada MikoÅ‚aja Nowosada. Jej dom w Strupinie Dużym byÅ‚ oÅ›rodkiem życia kulturalnego caÅ‚ej wsi i okolicy. Nazywano jÄ… CiotkÄ… PaulinÄ…. Po wojnie uczestniczyÅ‚a w życiu spoÅ‚eczno-kulturalnym swojej wsi, angażujÄ…c siÄ™ m.in. w budowÄ™ nowej szkoÅ‚y w Strupinie Dużym oraz szosy i Å›wietlicy wiejskiej.

Fot. 10

W wieku 24 lat zaczęła pisać wiersze oraz malować akwarelami widoczki rodzinnej wsi i najbliższej okolicy. Jej twórczość poetyckÄ… odkryto i doceniono dopiero w latach 60. Widowisko obrzÄ™dowe pt. Nasze wesele z 1966 roku (Fot.11-19) zostaÅ‚o sfilmowane przez Amatorski Klub Filmowy MiÅ› z CheÅ‚ma, który otrzymaÅ‚ za niego nagrodÄ™ na Festiwalu Filmów Amatorskich. Za twórczość poetyckÄ… otrzymaÅ‚a wiele nagród, jej dorobek literacki cieszy siÄ™ wielkÄ… popularnoÅ›ciÄ…, jest wznawiany wspóÅ‚czeÅ›nie.

Fot. 11

Fot. 12

Fot. 13

Fot. 14

Fot. 15

Fot. 16

Fot. 17

Fot. 18

Fot. 19

Czternastego kwietnia 1993 r. nastÄ…piÅ‚a dawno oczekiwana rozbudowa szkoÅ‚y w Strupinie Dużym. (Fot. 20-21) Inwestycja rozpoczęła siÄ™ dziÄ™ki p. dyrektor WiesÅ‚awie Greniuk i byÅ‚a wspomagana przez Komitet Rozbudowy SzkoÅ‚y, rodziców, a także uczniów, którzy pomagali przy rozÅ‚adunku cegieÅ‚. Inwestycja byÅ‚a w dużej mierze finansowana przez UrzÄ…d Gminy CheÅ‚m w Pokrówce.

Fot. 20

Fot. 21

Pierwszego września 1994 r. miało miejsce uroczyste oddanie części dydaktycznej szkoły do użytku.

PoczÄ…tek roku szkolnego 1998/1999 byÅ‚ w naszej szkole szczególnie uroczysty. OdbyÅ‚a siÄ™ gminna inauguracja roku szkolnego, poÅ‚Ä…czona z oficjalnym oddaniem do użytku sali gimnastycznej, której budowa rozpoczęła siÄ™ w 1995 r.

Pierwszego lutego 2005 r. ruszyÅ‚a peÅ‚nÄ… parÄ… stoÅ‚ówka. Uroczyste otwarcie i przeciÄ™cie wstÄ™gi odbyÅ‚o siÄ™ w obecnoÅ›ci dyrektora Delegatury Kuratorium OÅ›wiaty w CheÅ‚mie p. Anny Dudek-Janiszewskiej, wójta Gminy CheÅ‚m p. WiesÅ‚awa Kociuby, dyrektora ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ p. WiesÅ‚awy Greniuk, zebranych goÅ›ci i nauczycieli. (Fot. 22-23)

Fot. 22

Fot. 23

 

 

Dyrektorzy szkoły:

 

WiesÅ‚awa Greniuk – od 1.12.1991 r. –