KONKURS „KARTKA ŚWIĄTECZNA – PRZYRODĄ MALOWANA”

 

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

„KARTKA ŚWIĄTECZNA – PRZYRODĄ MALOWANA”

 

I.                ORGANIZATOR: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych w Lublinie

II.              CELE KONKURSU:

1.     Wyrabianie poczucia piękna.

2.     Zwiększanie świadomości ekologicznej.

3.     Wzmaganie wrażliwości na piękno przyrody.

4.     Podniesienie wiary we własne umiejętności.

5.     Zwiększanie zdolności manualnych.

 

III.            UCZESTNICY KONKURSU:

     Konkurs kierowany jest do mieszkańców województwa lubelskiego.

     Uczestnicy   konkursu   ręcznie  wykonają   kartkę   świąteczną   z   okazji   Świąt  Bożego

     Narodzenia.

     Kartki konkursowe oceniane będą w kategoriach:

1.     Kategoria I – dzieci z klas 0 – III szkół podstawowych,

2.     Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych

3.     Kategoria III – młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli

 

IV.            WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU:

 

1.     Aktualny adres zamieszkania na terenie województwa lubelskiego.

2.     Własnoręcznie wykonana kartka świąteczna.

3.      Technika wykonania i materiały dowolne.

4.     Powiązanie elementów przyrodniczych i krajobrazowych charakterystycznych dla regionu z tematyką świąteczną.

5.     Maksymalna wielkość kartki nie może przekraczać formatu A5.

6.     Ocenie będzie podlegać tylko 1 strona kartki.

7.     Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę.

8.     Do nadesłanych kartek należy dołączyć n/w załączniki:

a). dane autora: imię, nazwisko, szkoła, kategoria wiekowa, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, adres e-mail (załącznik nr 1 - karta informacyjna),

b) zgodę na wykorzystanie dzieła przez organizatorów do celów promocyjnych i edukacyjnych oraz na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (załącznik nr 2 - oświadczenie). Podpisanie zgody jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu przez ZLPK praw autorskich do nadesłanych kartek (w przypadku osób niepełnoletnich podpis rodzica lub opiekuna prawnego).

      7.   Organizator  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  usługi  pocztowe lub działalność osób

             trzecich, ewentualne zniszczenie kartek konkursowych podczas transportu.

6.     Do  udziału  w  konkursie   nie  dopuszcza  się  prac, które  nie  spełniają  powyższych  

            wymogów.

7.     Organizator nie zwraca nadesłanych kartek świątecznych.

8.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

9.     Prace należy przesyłać do 11 grudnia 2020 r. na adres:

 

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie

Brzeźno 163, 22-174 Brzeźno

 

z dopiskiem: „KARTKA ŚWIĄTECZNA – PRZYRODĄ MALOWANA”

 

V.              NAGRODY:

 

1.     ZLPK ufunduje nagrody dla 3 najwyżej punktowanych prac we wszystkich kategoriach.

2.     Ilość wyróżnień będzie uzależniona od poziomu nadesłanych prac oraz ilości posiadanych materiałów promocyjnych.

3.     O sposobie przekazania nagród laureaci zostaną powiadomieni w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

 

VI.             TERMINARZ KONKURSU:

 

      Daty poszczególnych działań:

v 13 listopada 2020 r. - rozpoczęcie konkursu

v 11 grudnia 2020 r. - termin nadsyłania prac do organizatora wraz z kartą informacyjną i oświadczeniem (decyduje data stempla pocztowego)

v 21 grudnia 2020 r. – ogłoszenie wyników na stronie internetowej organizatora: www.parki.lubelskie

 

 

Załącznik nr 1.

 

KARTA INFORMACYJNA

(prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

 

Imię i nazwisko autora:

...................................................................................................................................................

Klasa*:

...................................................................................................................................................

Nazwa placówki oświatowej*:

...................................................................................................................................................

 

Kategoria**:

4.     Kategoria I – dzieci z klas 0 – III szkół podstawowych,

5.     Kategoria II – uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych

6.     Kategoria III – młodzież ze szkół ponadpodstawowych i dorośli

 

Adres zamieszkania:

 ………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

Telefon kontaktowy:

……………………………………

E-mail:

……………………………………

 

* - wypełnić jeśli uczestnik jest uczniem.

** - zakreślić właściwą kategorię.

 

 

 

Załącznik nr 2.

OŚWIADCZENIE

 

v Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej pracy przez Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych do celów promocyjnych i edukacyjnych.

v Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia konkursu „Kartka Świąteczna – Przyrodą Malowana”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U 2002 r., Nr101, poz.926)

KLAUZULA INFORMACYJNA

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych z siedzibą w Lublinie, ul. Mieczysława Karłowicza 4, kod 20-027 Lublin, reprezentowany przez Dyrektora, tel.: 81 440-80-50.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Lubelskich Parków Krajobrazowych możliwy jest pod numerem tel. nr 81 440-80-52 lub adresem e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału Pana/Pani dziecka w wojewódzkiego konkursu „Kartka Świąteczna Przyrodą Malowana”.  

4) Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6) Podanie danych osobowych jest dobrowolne/ obligatoryjne na mocy przepisów prawa.

7) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

8) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora.

 

 

 

....................................................                                                         .............................................................................

         (miejscowość i data)                                                                                   (podpis autora pracy /

     podpis rodzica lub prawnego opiekuna)