SamorzÄ…d Uczniowski

Mamy nowy SamorzÄ…d Uczniowski!

Zdjęcia

Do Rady SamorzÄ…du Uczniowskiego zostali wybrani:

  1. Nikola Momot – przewodniczÄ…cy
  2. Dariusz Wojtiuk  z - ca przewodniczÄ…cego
  3. Krzysztof Staszewski – czÅ‚onek
  4. Carmen Matuszyńska członek

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: Urszula Rudnik oraz Edyta Koszałka

RZECZNIK PRAW UCZNIÓW: Edyta KoszaÅ‚ka

W Szkole Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym dziaÅ‚a SamorzÄ…d Uczniowski. DziaÅ‚a on w oparciu o regulamin swojej dziaÅ‚alnoÅ›ci uchwalany przez ogóÅ‚ uczniów w gÅ‚osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SamorzÄ…du Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem SzkoÅ‚y Podstawowej. SamorzÄ…d tworzÄ… wszyscy uczniowie szkoÅ‚y. Reprezentantami SamorzÄ…du Uczniowskiego sÄ… organy samorzÄ…du zwane SamorzÄ…dem Klasowym oraz SamorzÄ…dem Szkolnym. SamorzÄ…d może przedstawiać Dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej SzkoÅ‚y wnioski oraz opinie we wszystkich sprawach szkoÅ‚y, w szczególnoÅ›ci dotyczÄ…cych realizacji podstawowych praw i wolnoÅ›ci uczniów, takich jak:
  • prawo do zapoznawania siÄ™ z programem nauczania, z jego treÅ›ciÄ… , celem i stawianymi wymaganiami;
  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postÄ™pów w nauce i zachowaniu;
  • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiajÄ…ce zachowanie wÅ‚aÅ›ciwych proporcji miÄ™dzy wysiÅ‚kiem szkolnym, a możliwoÅ›ciÄ… rozwijania i zaspokajania wÅ‚asnych zainteresowaÅ„;
  • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
  • prawo organizowania dziaÅ‚alnoÅ›ci kulturalnej, oÅ›wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z wÅ‚asnymi potrzebami i możliwoÅ›ciami organizacyjnymi;
  • prawo wyboru nauczyciela peÅ‚niÄ…cego rolÄ™ opiekuna samorzÄ…du.