WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE "WIDZISZ? REAGUJ! DZWOŃ 112”.

 


Zdjęcia

Ponad 500 uczniów ze 150 szkóÅ‚ podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego przyjęło zaproszenie wojewody lubelskiego Lecha Sprawki do wziÄ™cia udziaÅ‚u w organizowanym przez niego konkursie „Widzisz? Reaguj! DzwoÅ„ 112”. 
 
Celem konkursu, nad którym patronat objÄ™li: minister edukacji i nauki PrzemysÅ‚aw Czarnek oraz minister spraw wewnÄ™trznych i administracji Mariusz KamiÅ„ski - byÅ‚o uwrażliwienie mieszkaÅ„ców naszego regionu na udzielenie pomocy drugiemu czÅ‚owiekowi oraz na potrzebÄ™ wziÄ™cia odpowiedzialnoÅ›ci za zdrowie i życie innych ludzi, promowanie treÅ›ci dotyczÄ…cych dziaÅ‚ania numeru alarmowego 112 oraz ksztaÅ‚towanie postaw pozwalajÄ…cych na wÅ‚aÅ›ciwe korzystanie z numeru alarmowego 112, a także rozwijanie twórczych zdolnoÅ›ci dzieci i mÅ‚odzieży.
 

W dn. 8-9 lutego 2022 r. komisja konkursowa dokonaÅ‚a oceny nadesÅ‚anych prac, kierujÄ…c siÄ™ kryteriami: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność pracy, pomysÅ‚owość autorów, estetyka pracy oraz jej wartoÅ›ci merytoryczne i artystyczne. Przyznano Grand Prix, 17 nagród oraz 26 wyróżnieÅ„.

Uczennica Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym -

Anna Izdebska 29 marca z rÄ…k Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki odebraÅ‚a wyróżnienie.

Opiekunem uczennicy jest nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa Marcin Sadowski