Dokumenty szkoły

STATUT SZKOŁY

 

Uchwała ze stycznia 2020 r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Uchwała z dnia 22.10.2018r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Uchwała z dnia 29.11.2017r.

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO

Uchwała z dnia 09.09.2016r.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W STRUPINIE DUÅ»YM

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W STRUPINIE DUÅ»YM


ZarzÄ…dzenie Nr 11/2019/2020 Dyrektora SzkoÅ‚y z dnia 06.05.2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć  w Oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. WladysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym

PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE

Program Profilaktyczno - Wychowawczy

WewnÄ…trzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Program Realizacji Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2021/2022

REGULAMINY SZKOLNE

Regulamin SamorzÄ…du Uczniowskiego

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

Regulamin wycieczek szkolnych

Załącznik do regulaminu wycieczek

Regulamin Świetlicy Szkolnej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19

Regulamin funkcjonowania dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Strupinie Dużym

PROCEDURY SZKOLNE

Procedury zwalniania uczniów i usprawiedliwiania ich nieobecnoÅ›ci

Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole

Procedury PostÄ™powania Nauczycieli i Innych Pracowników SzkoÅ‚y w Sytuacjach Trudnych i Kryzysowych

Procedury funkcjonowania SzkoÅ‚y Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie  epidemii COVID-19 obowiÄ…zujÄ…ce od 21 lutego 2022 r.

Procedury bezpieczeÅ„stwa dotyczÄ…ce organizacji pracy biblioteki w Szkole Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym  w okresie  epidemii COVID-19 obowiÄ…zujÄ…ce od 1 wrzeÅ›nia 2021 r.

Procedury bezpieczeÅ„stwa dotyczÄ…ce organizacji pracy przedszkola w Szkole Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym  w okresie  epidemii COVID-19

Procedury bezpieczeÅ„stwa dotyczÄ…ce organizacji egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej im. WÅ‚adysÅ‚awa Broniewskiego w Strupinie Dużym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oÅ›wiatowych wynikajÄ…cych z epidemii COVID-19

 

KARTY ZGŁOSZENIA NOWYCH UCZNIÓW

Zgłoszenie do klasy

Zgłoszenie do oddziału przedszkolnego

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

INNE DOKUMENTY

Informacja dla pracowników dotyczÄ…ca równego traktowania w zatrudnieniu

Wykaz podrÄ™czników na rok szkolny 2021/2022