MATERIA?Y POWTÓRZENIOWE DLA ÓSMOKLASISTÓW

Centralna Komisja Egzaminacyjna publikuje na swojej stronie internetowej https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/ zestawy zada?, które umo?liwiaj? powtórzenie i utrwalenie materia?u. Zestawy te zawieraj? zadania z czterech przedmiotów:

1. j?zyka polskiego – s? zorganizowane wed?ug lektur obowi?zkowych;

2. matematyki – s? zorganizowane wed?ug kolejnych wymaga? szczegó?owych; okre?lonych w podstawie programowej kszta?cenia ogólnego dla klasy VII i VIII;

3. j?zyka angielskiego, j?zyka niemieckiego i j?zyka rosyjskiego – obejmuj? podstawowe umiej?tno?ci j?zykowe.

Do ka?dego zestawu zada? zosta? opracowany odr?bny zeszyt z rozwi?zaniami, który zawiera m.in. przyk?adowe rozwi?zania zada? otwartych oraz wyja?nienia dotycz?ce rozwi?za? zada? zamkni?tych.

Zadania zawarte w tych zestawach mog? by? wykorzystywane – podobnie jak zadania w innych materia?ach dost?pnych na stronie CKE4 – do przygotowania w?asnych materia?ów oraz do utrwalania i powtórek materia?u. Wszystkie zadania opublikowane przez Centraln? Komisj? Egzaminacyjn? s? cz??ci? domeny publicznej, zatem mog? by? wykorzystywane do pracy z uczniami w dowolnej formie. Na stronie CKE materia?y s? dost?pne w formacie plików .pdf. Zadania mo?na dowolnie modyfikowa?, zarówno co do tre?ci, jak i formy graficznej.

4 S? to: informatory zawieraj?ce przyk?adowe zadania wraz z rozwi?zaniami (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/), arkusze pokazowe i próbne (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/) oraz zadania wykorzystane w arkuszach egzaminacyjnych w 2019 r. (https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/).

Zadania egzaminacyjne mo?na równie? wykorzystywa? do tworzenia w?asnych miniarkuszy egzaminacyjnych albo ?wiczeniowych. Najpro?ciej jest to zrobi? w edytorze tekstu i przes?a? uczniom mailem albo zamie?ci? w chmurze, we wspólnej, znanej nauczycielowi i uczniom przestrzeni.

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Planuje si?, ?e Centralna Komisja Egzaminacyjna udost?pni szko?om materia?y do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty. Szczegó?owy harmonogram i sposób przeprowadzenia egzaminu próbnego zostan? og?oszone na stronach internetowych CKE i MEN. Arkusze zostan? zamieszczone na stronach internetowych CKE, OKE i MEN do pobrania przez uczniów. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepe?nosprawni korzystaj? z arkuszy egzaminacyjnych dostosowanych do ich potrzeb. Uczniowie b?d? mogli:

a. przes?a? rozwi?zania zada? otwartych do nauczyciela, który uczy ich danego przedmiotu; w przypadku przedmiotów przyrodniczych, w których problemem mo?e by? zapisywanie skomplikowanych wzorów i formu?, uczniowie mog? zrobi? zdj?cie rozwi?zania zapisanego odr?cznie i przes?a? tak? fotografi? do sprawdzenia;

b. sprawdzi? poprawno?? odpowiedzi i spróbowa? oceni? swoj? prac? samodzielnie, korzystaj?c ze szczegó?owych zasad oceniania, które zostan? opublikowane w terminie wskazanym w komunikacie dyrektora CKE.

Niezale?nie od tego, które z rozwi?za? zostanie wybrane, warto omówi? z uczniami albo same zadania i przyk?adowe rozwi?zania, albo rozwi?zania uczniowskie. Mo?na to zrobi?, wykorzystuj?c narz?dzia internetowe, np.:

1. organizuj?c spotkanie on-line z wykorzystaniem wybranego narz?dzia telekonferencyjnego,

2. zak?adaj?c grup? na platformie edukacyjnej,

3. prowadz?c z uczniami „rozmow?” w formie tworzonego wspólnie dokumentu na jednej z dost?pnych platform umo?liwiaj?cych wspóln? prac?.

Korzystaj?c z tych form i narz?dzi pracy trzeba pami?ta? o bezpiecze?stwie w sieci.